Súvisiaca legislatíva

Zbierka zákonov č. 223/2001 z 15. mája 2001
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zbierka zákonov č. 284/2001 z 11. júna 2001
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Príloha č. 1 k vyhláške č. 284/2001 Z. z.
zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov

Príloha č. 8 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.
sprievodný list nebezpečných odpadov

Zbierka zákonov č. 245/2003 z 19. júna 2003
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zbierka zákonov č. 17/2004 zo 4. decembra 2003
o poplatkoch za uloženie odpadov

Zbierka zákonov č. 386/2009 z 8. septembra 2009
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov