O firme

Skládku odpadu neďaleko priemyselného parku v Žiari nad Hronom vybudovala v roku 1998 spoločnosť ZSNP, a.s. ako špecializovanú skládku priemyselného odpadu, ktorá bola určená na likvidáciu priemyselných ostatných aj nebezpečných odpadov v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami a s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Od októbra 2008 sa stala majiteľom a prevádzkovateľom skládky odpadu spoločnosť ZSNP SPO, s.r.o. ktorá prevzala všetky enviromentálne aj obchodné záväzky po predchádzajúcom prevádzkovateľovi skládky.

Aj keď prvotným zámerom pri budovaní skládky bolo zneškodňovanie odpadov z priemyselného parku v Žiari nad Hronom, zmodernizovanie hutníckych výrob prinieslo značné zníženie produkcie nebezpečných aj ostatných odpadov a tým následne otvorilo možnosť komerčného využitia skládky aj pre externých pôvodcov odpadov.

Aby bolo možné vyhovieť požiadavkám trhu (ukladanie tuhého komunálneho odpadu) spoločnosť ZSNP SPO, s.r.o. investovala začiatkom roka 2009 do výstavby odplyňovacích studní na odvádzanie skládkových plynov a do nákupu zhutňovacieho mechanizmu – kompaktora.

Investičná činnosť pokračovala v priebehu roka 2009 výstavbou novej modernej kazety na ukladanie nebezpečného odpadu, ktorá bola v polovici roka 2009 skolaudovaná a otvorená.

V súčasnom období prebieha prvá etapa rekultivácie starej kazety na ukladanie nebezpečného odpadu, ktorá bude následne slúžiť do naplnenia kapacity na ukladanie ostatných odpadov.