Charakteristika skládky

Skládka odpadu spoločnosti ZSNP SPO, .s.r.o. je moderná skládka odpadov nadregionálneho významu, ktorá vyhovuje všetkým legislatívnym požiadavkám na ochranu životného prostredia. Do prevádzky bola spustená v septembri 1998.

Je navrhnutá tak, aby mohla byť využívaná ako skládka na ktorú je možno ukladať viac ako 320 druhov nebezpečných odpadov a cez 260 druhov ostatných odpadov (vrátane komunálnych odpadov) podľa katalógu odpadov ktorý je súčasťou IPKZ rozhodnutia.

Odpady sa zneškodňujú v zmysle platnej legislatívy a v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky.

Skládku odpadov v súčasnosti tvoria tri kazety. V kazete K1 sa zneškodňujú ostatné odpady, v novovybudovanej kazete K3 nebezpečné odpady a v kazete K2 ktorá bola prevádzkovaná do 15.7.2009 a slúžila na ukladanie nebezpečných odpadov prebieha prvá etapa rekultivácie po ukončení ktorej bude spojená s kazetou K1 a bude slúžiť na ukladanie ostatných odpadov.

Najdôležitejším objektom skládky sú skladovacie plochy ktoré sú zabezpečené proti úniku škodlivín do podzemných a povrchových vôd.

Dno kazety K1 je tvorené kombinovaným tesnením:
- minerálne tesnenie 3 x 200 mm s max. koeficientom priepustnosti 1 x 10 -9 m.s-1
- systém SENSOR, ktorý signalizuje aj najmenšie porušenie izolačnej fólie (monitoring dopĺňa 8 pozorovacích vrtov nad a pod skládkou)
- fólia HDPE hrúbky 2 mm
- ochranná geotextília Fibertex 650
- drenážna vrstva štrku 16 – 32 mm hrúbky 300 mm, perforované potrubie HDPE Ø 200 mm

V novovybudovanej kazete K3 na ukladanie nebezpečného odpadu:
- minerálne tesnenie 3 x 200 mm s max. koeficientom priepustnosti 1 x 10 -9 m.s-1
- systém SENSOR, ktorý signalizuje aj najmenšie porušenie izolačnej fólie (monitoring dopĺňa 8 pozorovacích vrtov nad a pod skládkou)
- fólia HDPE hrúbky 2,5 mm
- ochranná geotextília Fibertex 650
- drenážna vrstva štrku 16 – 32 mm hrúbky 500 mm, perforované potrubie HDPE Ø 200 mm

Drenážnym systémom skládky sú priesakové kvapaliny zo skládky zvedené do nádrží priesakových vôd delených podľa jednotlivých kaziet skládky a následne spracovávané.