Potrebné doklady pre príjem odpadu

Skládka odpadu spoločnosti ZSNP SPO, s.r.o. slúži na bezpečné a ekologicky najpriaznivejšie uloženie ostatných a nebezpečných odpadov ktoré už nie je možné recyklovať alebo inak druhotne využiť. Nezameriava sa len na odpady z technológií z blízkeho priemyselného parku, ale aj na komunálny odpad a rôzne druhy odpadov od externých pôvodcov
(Zoznam zneškodňovaných druhov).

Postup pri prevzatí odpadu na skládku:

  1. pri jednorázovom pôvodcovi (nie je podstatné či fyzická osoba alebo firma) je potrebné vypísať jednorázovú objednávku na zneškodnenie odpadu, spolu so sprievodným listom, v prípade pravidelných vývozoch odpadu je vhodné uzatvoriť trvalú zmluvu o zneškodnení odpadu na skládke.
    V oboch prípadoch je potrebné sa dopredu nakontaktovať na vedúceho skládky a dohodnúť si podmienky.
  2. v prípade nebezpečných odpadov je potrebné doniesť vypísaný Sprievodný list nebezpečných odpadov a identifikačný list NO. Pri nebezpečných odpadoch pri ktorých sa zákonom vyžaduje stabilizácia je potrebné aj Čestné prehlásenie o stabilizácii odpadu. Pri ostatných odpadoch sa vypisuje Sprievodný list na prevzatie odpadu.

Podľa platnej legislatívy na skládku možno prevziať odpad len po predložení analýzy odpadu a to podľa Rady EÚ z 19.12.2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu.

Pri prvej dodávke na skládku musí analýza pre ostatné odpady ktoré sa skládkujú v kazete K1 vyhovovať kritériám uvedeným v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19.12.2002 ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa čl. 16 a prílohy II. k smernici 1999/31ES

Pri prvej dodávke na skládku musí analýza pre nebezpečné odpady ktoré sa skládkujú v kazete K3 vyhovovať kritériám uvedeným v prílohe bod 2.4 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19.12.2002 ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa čl. 16 a prílohy II. k smernici 1999/31ES

V prípade potreby Vám radi poradíme a poskytneme pomoc pri vyplňovaní požadovaných tlačív.