Rozhodnutia

rozhodnutie IPKZ z 18.04.2007
Integrované povolenie na vykonávanie činnosti v prevádzke č. 1289-9022/2007/Kas/470330306,
vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,
nadobudlo právoplatnosť 07.05.2007
I. Údaje o prevádzke
II. Podmienky povolenia
Príloha č. 1 Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať v kazete K1
Príloha č. 2 Zoznam druhov odpadov povolených zneškodňovať v kazete K2

rozhodnutie IPKZ z 15.10.2007
Úprava Integrovaného povolenia z 18.04.2007 č. 7517-33312/2007/Kas/470330306/Z1-Ú
Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku

rozhodnutie IPKZ z 27.10.2008
Zmena Integrovaného povolenia z 18.04.2007 a z 15.10.2007 č. 5224-35278/47/2008/Kas/470330306/Z2,
nadobudlo právoplatnosť 29.10.2008
Stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby: Skládka priemyselného odpadu II. etapa
Zmena názvu skládky
Zmena prevádzkovateľa skládky

rozhodnutie IPKZ z 17.12.2008
Zmena Integrovaného povolenia z 18.4.2007, 15.10.2007 a z 27.10.2008 č. 9614-42453/2008/Kas/470330306/Z3,
nadobudlo právoplatnosť 18.12.2008
Predĺženie možnosti prevádzkovať kazetu K2 na ukladanie nebezpečného odpadu do 15.07.2009

rozhodnutie IPKZ z 16.02.2009
Zmena Integrovaného povolenia z 18.4.2007, 15.10.2007, 27.10.2008 a z 17.12.2008 č. 765-4780/2009/Kas/470330306/Z4,
nadobudlo právoplatnosť 16.02.2009
Stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby: Skládka odpadov Žiar n ad Hronom,
Kazeta č. 1 na ukladanie nie nebezpečného odpadu, odplyňovacie šachty
Doplnenie prílohy č. 1 k rozhodnutiu z 18.4.2007 o ďalšie kategórie komunálnych odpadov

rozhodnutie IPKZ z 15.07.2009
Rozhodnutie o povolení užívania stavby Skládka priemyselného odpadu II. etapa
č. 6936-23650/2009/Kas/470330306/K-Z2, nadobudlo právoplatnosť 16.07.2009
Povolenie na prevádzkovanie novej kazety K3 na ukladanie nebezpečného odpadu

rozhodnutie IPKZ z 14.12.2009
Zmena Integrovaného povolenia z 18.4.2007, 15.10.2007, 27.10.2008, 17.12.2008 a z 16.02.2009 č. 8499-40522/2009/Kas/470330306/Z5, nadobudlo právoplatnosť 16.12.2009
Stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby: Prvá etapa uzavretia kazety K2 pre nebezpečný odpad skládky priemyselného odpadu ZSNP SPO Žiar nad Hronom a jej ďalšie využitie na ukladanie nie nebezpečného odpadu

opatrenia pre prípad havárie (OPH) z 26.06.2009
Súbor opatrení ktorých účelom je zamedziť škodlivému pôsobeniu nebezpečného odpadu na zdravie ľudí a životné prostredie.
Ich účelom je stanoviť všeobecné povinnosti a zodpovednosť v prípade havárie.
Každý prepravca využívajúci súhlas na prepravu nebezpečných odpadov spoločnosti ZSNP SPO, s.r.o. musí mať (OPH) vo vozidle a musí byť dokázateľne o nich poučený

súhlas na prepravu nebezpečných odpadov z 16.07.2009
Vydal Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
nadobudol právoplatnosť 16.07.2009
Platnosť súhlasu je do 30.06.2012
Katalóg kategórií nebezpečných odpadov ktoré je možné na skládku ZSNP SPO, s.r.o. na súhlas prepravovať

súhlas na prepravu nebezpečných odpadov z 11.06.2012
Vydal Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
nadobudol právoplatnosť 11.06.2012
Platnosť súhlasu je do 30.06.2015
Katalóg kategórií nebezpečných odpadov ktoré je možné na skládku ZSNP SPO, s.r.o. na súhlas prepravovať

rozhodnutie IPKZ z 21.08.2014
Zmena integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím c. l289-9022/2007/Kas/470330306 zo dňa 18.04.2007, zmeneného rozhodnutiami C. 75l7-33312/2007/Kas/470330306/Zl-Ú zo dňa 15.10.2007, c.5224-35278/2008/Kas/470330306/Z2 zo dňa 27.10.2008, c.9614-42453/2008/Kas/470330306/Z3 zo dňa 17.12.2008, c. 765-4780/2009/Kas/470330306/Z4 zo dňa 16.02.2009, c. 8499-40522/2009/Kas/470330306/Z5 zo dňa 14.12.2009 a c. 7611- 30441/20ll/Kas/470330306/ Z6-Ú zo dňa 26.10.2011
nadobudol právoplatnosť 21.08.2014
udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodnovanie odpadov (II. etapa) činnostou Dl - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme
udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy nebezpečných odpadov
Predpokladaný dátum ukončenia cinnosti: II. etapa skládky: kazeta na nebezpečný odpad v roku 2040

rozhodnutie IPKZ z 14.01.2015
Zmena integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím c. l289-9022/2007/Kas/470330306 zo dňa 18.04.2007, zmeneného rozhodnutiami C. 75l7-33312/2007/Kas/470330306/Zl-Ú zo dňa 15.10.2007, c.5224-35278/2008/Kas/470330306/Z2 zo dňa 27.10.2008, c.9614-42453/2008/Kas/470330306/Z3 zo dňa 17.12.2008, c. 765-4780/2009/Kas/470330306/Z4 zo dňa 16.02.2009, c. 8499-40522/2009/Kas/470330306/Z5 zo dňa 14.12.2009 a c. 7611- 30441/20ll/Kas/470330306/ Z6-Ú zo dňa 26.10.2011, č. 5051-24163/2014/Kas/470330306/Z7 zo dňa 21.8.2014
nadobudol právoplatnosť 03.02.2015
Zmeny podmienok povolenia a prevádzkovania

rozhodnutie IPKZ z 16.01.2018
Zmena integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím c. l289-9022/2007/Kas/470330306 zo dňa 18.04.2007, zmeneného rozhodnutiami C. 75l7-33312/2007/Kas/470330306/Zl-Ú zo dňa 15.10.2007, c.5224-35278/2008/Kas/470330306/Z2 zo dňa 27.10.2008, c.9614-42453/2008/Kas/470330306/Z3 zo dňa 17.12.2008, c. 765-4780/2009/Kas/470330306/Z4 zo dňa 16.02.2009, c. 8499-40522/2009/Kas/470330306/Z5 zo dňa 14.12.2009 a c. 7611- 30441/20ll/Kas/470330306/ Z6-Ú zo dňa 26.10.2011, č. 5051-24163/2014/Kas/470330306/Z7 zo dňa 21.8.2014. č. 503-751/2015/Kas/470330306/Z8 zo dňa 14.1.2015
nadobudol právoplatnosť 05.02.2018
Zmeny prevádzkových podmienok

súhlas na prepravu nebezpečných odpadov z 25.06.2015
Vydal Okresný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
nadobudol právoplatnosť 29.06.2015
Platnosť súhlasu je do 31.05.2018
udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu Žiar nad Hronom príjemcovi nebezpečných odpadov
Katalóg kategórií nebezpečných odpadov ktoré je možné na skládku ZSNP SPO, s.r.o. na súhlas prepravovať

súhlas na prepravu nebezpečných odpadov z 29.05.2018
Vydal Okresný úrad životného prostredia v Banskej Bystrici, Odbor starostlivosti o životné prostredie,
nadobudol právoplatnosť 29.05.2018
Platnosť súhlasu je do 30.04.2023
udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúci územný obvod okresného úradu Žiar nad Hronom príjemcovi nebezpečných odpadov
Katalóg kategórií nebezpečných odpadov ktoré je možné na skládku ZSNP SPO, s.r.o. na súhlas prepravovať