O FIRME

Máme znalosti a dlhoročné skúsenosti s likvidáciou odpadu

Skládku odpadu neďaleko priemyselného parku v Žiari nad Hronom vybudovala v roku 1998 spoločnosť ZSNP, a.s. ako špecializovanú skládku priemyselného odpadu, ktorá bola určená na likvidáciu priemyselných ostatných aj nebezpečných odpadov v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami a s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Od októbra 2008 sa stala majiteľom a prevádzkovateľom skládky odpadu spoločnosť ZSNP SPO, s.r.o. ktorá prevzala všetky enviromentálne aj obchodné záväzky po predchádzajúcom prevádzkovateľovi skládky.

Aj keď prvotným zámerom pri budovaní skládky bolo zneškodňovanie odpadov z priemyselného parku v Žiari nad Hronom, zmodernizovanie hutníckych výrob prinieslo značné zníženie produkcie nebezpečných aj ostatných odpadov a tým následne otvorilo možnosť komerčného využitia skládky aj pre externých pôvodcov odpadov.

Aby bolo možné vyhovieť požiadavkám trhu (ukladanie tuhého komunálneho odpadu) spoločnosť ZSNP SPO, s.r.o. investovala začiatkom roka 2009 do výstavby odplyňovacích studní na odvádzanie skládkových plynov a do nákupu zhutňovacieho mechanizmu - kompaktora.

Investičná činnosť pokračovala v priebehu roka 2009 výstavbou novej modernej kazety na ukladanie nebezpečného odpadu, ktorá bola v polovici roka 2009 skolaudovaná a otvorená.

V súčasnom období prebieha prvá etapa rekultivácie starej kazety na ukladanie nebezpečného odpadu, ktorá bude následne slúžiť do naplnenia kapacity na ukladanie ostatných odpadov.

nature

VÝSTAVBA A INVESTIČNÉ AKCIE

Držíme krok s novými technológiami

SÚVISIACA LEGISLATÍVA

Prísne dodržiavanie platnej legislatívy

Zbierka zákonov č. 223/2001 z 15. mája 2001

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zbierka zákonov č. 284/2001 z 11. júna 2001

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Príloha č. 1 k vyhláške č. 284/2001 Z. z.

zoznam skupín, podskupín a druhov odpadov

Príloha č. 8 k vyhláške č. 283/2001 Z. z.

sprievodný list nebezpečných odpadov

Zbierka zákonov č. 245/2003 z 19. júna 2003

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zbierka zákonov č. 17/2004 zo 4. decembra 2003

o poplatkoch za uloženie odpadov

Zbierka zákonov č. 386/2009 z 8. septembra 2009

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

CHARAKTERISTIKA SKLÁDKY

Moderná skládka odpadu nadregionálneho významu

Skládka odpadu spoločnosti ZSNP SPO, .s.r.o. je moderná skládka odpadov nadregionálneho významu, ktorá vyhovuje všetkým legislatívnym požiadavkám na ochranu životného prostredia. Do prevádzky bola spustená v septembri 1998.

Je navrhnutá tak, aby mohla byť využívaná ako skládka na ktorú je možno ukladať viac ako 320 druhov nebezpečných odpadov a cez 260 druhov ostatných odpadov (vrátane komunálnych odpadov) podľa katalógu odpadov ktorý je súčasťou IPKZ rozhodnutia.

Odpady sa zneškodňujú v zmysle platnej legislatívy a v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky.

Skládku odpadov v súčasnosti tvoria tri kazety. V kazete K1 sa zneškodňujú ostatné odpady, v novovybudovanej kazete K3 nebezpečné odpady a v kazete K2 ktorá bola prevádzkovaná do 15.7.2009 a slúžila na ukladanie nebezpečných odpadov prebieha prvá etapa rekultivácie po ukončení ktorej bude spojená s kazetou K1 a bude slúžiť na ukladanie ostatných odpadov.

Najdôležitejším objektom skládky sú skladovacie plochy ktoré sú zabezpečené proti úniku škodlivín do podzemných a povrchových vôd.

Dno kazety K1 je tvorené kombinovaným tesnením:

 • minerálne tesnenie 3 x 200 mm s max. koeficientom priepustnosti 1 x 10 -9 m.s-1
 • systém SENSOR, ktorý signalizuje aj najmenšie porušenie izolačnej fólie (monitoring dopĺňa 8 pozorovacích vrtov nad a pod skládkou)
 • fólia HDPE hrúbky 2 mm
 • ochranná geotextília Fibertex 650
 • drenážna vrstva štrku 16 – 32 mm hrúbky 300 mm, perforované potrubie HDPE Ø 200 mm

V novovybudovanej kazete K3 na ukladanie nebezpečného odpadu:

 • minerálne tesnenie 3 x 200 mm s max. koeficientom priepustnosti 1 x 10 -9 m.s-1
 • systém SENSOR, ktorý signalizuje aj najmenšie porušenie izolačnej fólie (monitoring dopĺňa 8 pozorovacích vrtov nad a pod skládkou)
 • fólia HDPE hrúbky 2,5 mm
 • ochranná geotextília Fibertex 650
 • drenážna vrstva štrku 16 – 32 mm hrúbky 500 mm, perforované potrubie HDPE Ø 200 mm

Drenážnym systémom skládky sú priesakové kvapaliny zo skládky zvedené do nádrží priesakových vôd delených podľa jednotlivých kaziet skládky a následne spracovávané.

ROZHODNUTIA

Nepretržitá aktualizácia a sledovanie zmien legislatívy

rozhodnutie IPKZ z 18.04.2007

Údaje o prevádzke a podmienky povolenia

rozhodnutie IPKZ z 15.10.2007

Súhlas na vydanie prevádzkového poriadku

rozhodnutie IPKZ z 27.10.2008

Stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby: Skládka priemyselného odpadu II. etapa Zmena názvu a prevádzkovateľa skládky

rozhodnutie IPKZ z 17.12.2008

Predĺženie možnosti prevádzkovať kazetu K2 na ukladanie nebezpečného odpadu do 15.07.2009

rozhodnutie IPKZ z 16.02.2009

Stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby: Skládka odpadov Žiar n ad Hronom, Kazeta č. 1 na ukladanie nie nebezpečného odpadu, odplyňovacie šachty Doplnenie prílohy č. 1 k rozhodnutiu z 18.4.2007 o ďalšie kategórie komunálnych odpadov

rozhodnutie IPKZ z 15.07.2009

Povolenie na prevádzkovanie novej kazety K3 na ukladanie nebezpečného odpadu

rozhodnutie IPKZ z 14.12.2009

Stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby: Prvá etapa uzavretia kazety K2 pre nebezpečný odpad skládky priemyselného odpadu ZSNP SPO Žiar nad Hronom a jej ďalšie využitie na ukladanie nie nebezpečného odpadu

opatrenia pre prípad havárie (OPH) z 26.06.2009

Súbor opatrení ktorých účelom je zamedziť škodlivému pôsobeniu nebezpečného odpadu na zdravie ľudí a životné prostredie

súhlas na prepravu nebezpečných odpadov z 16.07.2009

Katalóg kategórií nebezpečných odpadov ktoré je možné na skládku ZSNP SPO, s.r.o. na súhlas prepravovať

súhlas na prepravu nebezpečných odpadov z 11.06.2012

Katalóg kategórií nebezpečných odpadov ktoré je možné na skládku ZSNP SPO, s.r.o. na súhlas prepravovať

rozhodnutie IPKZ z 21.08.2014

Udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodnovanie odpadov (II. etapa) činnostou Dl - uloženie do zeme alebo na povrchu zeme Udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane prepravy nebezpečných odpadov

rozhodnutie IPKZ z 14.01.2015

Zmeny podmienok povolenia a prevádzkovania

rozhodnutie IPKZ z 16.01.2018

Zmeny prevádzkových podmienok

súhlas na prepravu nebezpečných odpadov z 25.06.2015

Udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúcu územný obvod okresného úradu Žiar nad Hronom príjemcovi nebezpečných odpadov

súhlas na prepravu nebezpečných odpadov z 29.05.2018

Udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov presahujúci územný obvod okresného úradu Žiar nad Hronom príjemcovi nebezpečných odpadov

POTREBNÉ DOKLADY PRE PRÍJEM ODPADU

Jednoznačné postupy pri prevzatí odpadov

Skládka odpadu spoločnosti ZSNP SPO, s.r.o. slúži na bezpečné a ekologicky najpriaznivejšie uloženie ostatných a nebezpečných odpadov ktoré už nie je možné recyklovať alebo inak druhotne využiť. Nezameriava sa len na odpady z technológií z blízkeho priemyselného parku, ale aj na komunálny odpad a rôzne druhy odpadov od externých pôvodcov (Zoznam zneškodňovaných druhov)

Postup pri prevzatí odpadu na skládku:

 • pri jednorázovom pôvodcovi (nie je podstatné či fyzická osoba alebo firma) je potrebné vypísať jednorázovú objednávku na zneškodnenie odpadu, spolu so sprievodným listom, v prípade pravidelných vývozoch odpadu je vhodné uzatvoriť trvalú zmluvu o zneškodnení odpadu na skládke. V oboch prípadoch je potrebné sa dopredu nakontaktovať na vedúceho skládky a dohodnúť si podmienky.
 • v prípade nebezpečných odpadov je potrebné doniesť vypísaný Sprievodný list nebezpečných odpadov a identifikačný list NO. Pri nebezpečných odpadoch pri ktorých sa zákonom vyžaduje stabilizácia je potrebné aj Čestné prehlásenie o stabilizácii odpadu. Pri ostatných odpadoch sa vypisuje Sprievodný list na prevzatie odpadu.

Podľa platnej legislatívy na skládku možno prevziať odpad len po predložení analýzy odpadu a to podľa Rady EÚ z 19.12.2002, ktorým sa ustanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu.

Pri prvej dodávke na skládku musí analýza pre ostatné odpady ktoré sa skládkujú v kazete K1 vyhovovať kritériám uvedeným v prílohe bod 2.2 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19.12.2002 ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa čl. 16 a prílohy II. k smernici 1999/31ES

Pri prvej dodávke na skládku musí analýza pre nebezpečné odpady ktoré sa skládkujú v kazete K3 vyhovovať kritériám uvedeným v prílohe bod 2.4 k rozhodnutiu Rady EÚ z 19.12.2002 ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa čl. 16 a prílohy II. k smernici 1999/31ES

V prípade potreby Vám radi poradíme a poskytneme pomoc pri vyplňovaní požadovaných tlačív.

KONTAKTY

Neváhajte Nás v prípade potreby kontaktovať

Od 1.1.2014 sa prevádzkovateľom skládky na ostatný odpad (nie nebezpečný) stala spoločnosť T+T, a.s. ZSNP SPO, s.r.o. ostáva prevádzkovateľom skládky nebezpečného odpadu.


KONTAKTNÉ OSOBY


KDE NÁS NÁJDETE?